Home » ความรู้คู่สุขภาพ » น้ำผึ้งผส มน้ำมะนาว ดื่ มวันละแก้ว ในต อนเช้า  ค นอายุ 40 ปีขึ้ นค ว รดื่ มเป็น ประ จำ

น้ำผึ้งผส มน้ำมะนาว ดื่ มวันละแก้ว ในต อนเช้า  ค นอายุ 40 ปีขึ้ นค ว รดื่ มเป็น ประ จำ

น้ำผึ้งผส มน้ำมะนาว ดื่ มวันละแก้ว ในต อนเช้า  ค นอายุ 40 ปีขึ้ นค ว รดื่ มเป็น ประ จำ

น้ำผึ้ งผส มน้ำมะนาว ดื่ มวันละแก้ว ในต อนเช้า  ค นอายุ 40 ปีขึ้ นค ว รดื่ มเป็น ประ จำ

มะนาว หนึ่งในผลไม้ตร ะกู ลส้มใกล้ตัวที่นอ กจากจะนำมาปรุงอาหารเพิ่ มรสเปรี้ ยวแล้ว ยังมีการใช้ผล เปลือ ก น้ำ และน้ำมันจากมะนาวเพื่อประโยช น์ในการ รั กษ าโ ร คนาน าชนิ ด

น้ำผึ้ งม ะน าว เป็นเหมื อนสู ต ร ธร รมดาที่หล า ยคน ก็ไม่ค่อ ยจะได้ทานกัน หรือไม่ก็ มองข้ามไปเลย แต่รู้ไหมว่า น้ำมะนาวผสมน้ำผึ้ง มันดีมากเลยนะ หากทานบ่อ ย ๆ จะดีต่อสุข ภา พ ร่างกาย ซึ่งเอาจริง ๆ

มะนาวนั้น ก็ทานทั้งเปลือ กได้ เหมือนกันนะ สำหรับคนที่อ ย า กจะลองทำทา นเอง แม้ไม่เคยทำมาก่อน ก็ทำได้เหมือนกันนะ เป็นสู ต รที่ ทำง่าย ๆ มาดูพร้อ มกันเลย

ของที่ต้ องเตรี ย ม

1. มะนาว 1 ลูก

2. น้ำผึ้ง 1 ช้อนชา

3. เกลือ

4. น้ำเปล่า 1 แก้ว

ขั้ นต อ นการทำ

1. พอเตรียมสิ่งของ พร้อ มแล้วก็มาทำกันเลย โดยเราจะใช้น้ำเปล่า ต้มสุกเตรียมไว้ 1 แก้ว

2. จากนั้นก็รอให้อุ่น จากนั้น เอาน้ำมะนาว 1 ลูก ลงไป ต ามด้วยน้ำผึ้ง 1 ช้อนชา เติมด้วย เกลือเล็กน้อ ย คนให้เข้ากัน

3. จากนั้นดื่ มเลย จะเช้าหรือก่อนนอน ก็ได้

ประโยชน์ของการ ดื่ มน้ำผึ้งมะนาว

1. ทำให้ร่างกาย มีพลังงาน และผิ ว ดีขึ้น

แน่นอนว่า สา ย สุ ข ภ า พอ ย ากให้ผิวดี สุ ขภ า พดี การดื่ มน้ำผึ้งมะนาว 1 แก้ว/วันนั้น ทำให้เขามีสุ ขภ า พ ผิ วดีมาก ๆ เลยนะ เพราะว่าใน มะนาว มีวิต ามินซี เยอะมากนั่นเอง

2. ทำให้ระบบย่อ ยอาหา ร ทำ งานดี และช่วยลดไขมันด้วย

ซึ่งมะนาวนั้น จะช่วย ทำให้ร ะ บ บ ย่ อ ยอาหาร ทำงาน ได้ดีมาก โดยเฉพาะใคร ที่อาหาร ไม่ย่อ ย ขั บ ถ่ า ยไม่สะดวก ลองเลย วันละ 1 แก้ว เท่านั้น ช่วยคุณได้

3. ล้างสิ่งต ก ค้ าง ใน ร่ า งก า ยออ กไป

ในร่างกายของเรานั้น มักจะมีอะไรต กค้ า งอ ยู่จากอาหาร ที่เราทาน ซึ่งเราจัดการ ได้ด้วยการ ดี ท็ อ กซ์ ง่ายมาก ๆ ซึ่งก็คือใช้น้ำผึ้ ง ม ะนาวนั่นเอง ดื่ มแล้วจะ ดี ท็ อ ก ซ์เอง ไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมเลย

4. เพิ่มความหอ ม ของลมหายใจ

สำหรับคนที่มีปัญหา เรื่องก ลิ่ นปาก การดื่ มน้ำมะนาวจะช่วยให้ก ลิ่น ปากหายไป และมีลมหายใจ หอ มสดชื่น ได้นั่นเองบางคนจะดื่ มตอนเช้า

ห รือเราจะดื่ มน้ำผึ้งมะนาวตอนไหน ก็ได้ต ามสะ ด  วก ดื่ มก่อนนอนยิ่งดี พอตอนเช้ามา จะทำให้เราขั บ ถ่ า ยสะดวก เป็นเวลาทุกวันเลย

แล้วคุณหัน มา ใส่ใจสุ ข ภ าพบ้างหรือ ยัง และเวลาไม่มีพอ จะออ กกำลังกาย หรือ กินคลี นอะ ไรขน าดนั้น แค่น้ำผึ้ง มะนาว 1 แก้วทุกวัน ก็ทำให้คุณมีสุ ข ภ า พดีได้เหมือนกันนะ ลองสิ

error: Content is protected !!