Home » ธรรมมะพาสุขใจ » คืน นี้อย่ าลื มส ว ดมน ต์ก่อ นนน อน คาถาเท ว ดารัก คุ้มค ร อง ร่ำร ว ย

คืน นี้อย่ าลื มส ว ดมน ต์ก่อ นนน อน คาถาเท ว ดารัก คุ้มค ร อง ร่ำร ว ย

คืน นี้อย่ าลื มส ว ดมน ต์ก่อ นนน อน คาถาเท ว ดารัก คุ้มค ร อง ร่ำร ว ย

ด้วยวิ ถีชีวิ ตและประ เพณี อันดีงามของไท ย โดยเฉพาะการส ว ดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ที่เราต่างถูกปลูกฝังจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้หมั่นส ว ดมนต์ ทุกคืน เพื่อช่วยทำให้กร รมดีหนุนนำให้ชีวิตมีแต่ความสุ ขความเจริญแก่ผู้ส ว ด อีกอย่างคนไทยเรายังมีความเชื่อว่าการส ว ดมนต์ภาวนาและห มั่นทำแต่กร รมดีนั้นจะทำให้ชีวิ ตดีขึ้นจริงๆ

เริ่มส ว ดมนต์กัน

อะ ระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ 1ครั้ง

สะ วากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ 1ครั้ง

สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบ 1ครั้ง

พุ ทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธร รม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สัง ฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะย ามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วัน ทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

ขอ บูชากราบไหว้ พ ระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุต ามที่ต่างๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้

บทส ว ดสั้นง่ายต่อการจดจำ หมั่นส ว ดทุกวัน ดีต่อใจพระรั ก ษ า และเท ว ดาคุ้มครองสาธุ

คำแ ผ่เมตต า ให้แก่ตนเอง

อ ะ หัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ กข์

อ ะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเ ว ร

อะ หัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพย าบาทเบียดเบียน

อะ หัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุ กข์ใจ

สุ ขี อัตต านัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใ จ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ กข์ภั ยทั้งสิ้นเทอญ

คำแผ่เมตต า ให้แก่สร รพสั ต ว์

สัพเพ สัตต า สั ต ว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ กข์ เกิด แก่ เ จ็ บ ลาจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเ ว ร แก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พย าบาทเ บี ย ดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุ กข์กาย ทุ กข์ใจเลย

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รั ก ษ าตนให้พ้นจากทุ กข์ภั ย ทั้งสิ้นนี้เทอญ

อานิสงค์จากการส ว ดมนต์ครั้งนี้

– เสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเอง และครอบครัว ปัดเป่าเรื่องร้ า ยให้หายไป บทส ว ดมนต์มาจากอักขระศัก ดิ์สิท ธิ์ มีอำนาจในการบันดาลให้สิ่งดีเกิดขึ้น สิ่งอัปมงคลห า ยไปในชีวิต สร้างความสุขความเจริญให้แก่ผู้ส ว ดอย่างมาก ทำอะไรก็จะสำเร็จ

– เพื่อถ วา ยเป็นพุทธ บู ช า เป็นบุญที่ได้กล่าวคำศัก ดิ์สิท ธิ์ ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ บทส ว ดพุทธมนต์นั้น มาจากพระโอษฐ์ของพ ระเจ้าที่ได้ทรงสอนสั่งสาวกและมีการจำและท่องสืบกันมา จนถึงมีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ผู้ที่ได้มีโอกาสส ว ดมนต์ในชีวิต เป็นการเปล่ง คำ ศักดิ์ สิทธิ์ ถวา ยเป็นพุทธเจ้า เป็นการบูชาพ ระพุทธเจ้า

– เกิดบุญจากการแผ่เมตต า แผ่ส่วนกุศล เมื่อส ว ดมนต์ภาวนาเสร็จแล้ว มีการแผ่เมตต าให้ตนเองแ ละสร รพสั ต ว์ทั้งหลาย ย่อมเกิดอานิสงส์ผลบุญขึ้น

– ได้รับพรอันเป็นสิ่งศัก ดิ์สิท ธิ์ สำหรับใครที่สุดม นต์ไห ว้พระเป็นประจำ ย่อมได้รับการอว ยพร จากสิ่ งศัก ดิ์สิทธิ์ที่อาจจะมองไม่เห็นเป็นรูปประธร รม เพราะผู้ที่สร้างแต่ ความดีความชอบ จากการส ว ดมนต์และแผ่ส่วนกุศลนั้น จะส่งผลให้คุณเจอแต่สิ่งดี

Check Also

สาธุพร้อมกัน ยอดพระธาตุพนม ฉัตรทองคำ 16 กิโลกรัมประดับด้วยเพชรกว่า 200 เม็ด

FacebookLineสวั …

error: Content is protected !!